Hotărârea nr. 23/2003

HOTARARE privind achizitionarea a 10 tablouri apartinand pictorului Val Gheorghiu pentru dotarea "Ateneului Tatarasi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTARARE

privind achizitionarea a 10 tablouri apartinand

pictorului Val Gheorghiu pentru dotarea "Ateneului Tatarasi"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere oferta pictorului Val Gheorghiu in vederea dotarii Ateneului Tatarasi cu 10 tablouri;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 In urma analizarii ofertelor prezentate se aproba achizitionarea in vederea dotarii Ateneului Tatarasi a 10 tablouri apartinand pictorului Val Gheorghiu in valoare totala de 5 milioane lei/bucata.

            Finantarea se va asigura din cap.59.0234 – subventii.

            Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Directiei Economice, Directiei de Patrimoniu pentru aducere la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.23

din 3 februarie 2003