Hotărârea nr. 229/2003

HOTARARE privind suplimentarea fondului destinat editarii lucrarii DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ORASULUI IASI - de Ioan Caprosu si Petronel Zahariuc volumele IV si V

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind suplimentarea fondului destinat editarii lucrarii DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ORASULUI IASI – de Ioan Caprosu si

Petronel Zahariuc, volumele IV si V

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate al Serviciului Administrativ, nr.26070/11 aprilie 2003;

            Avand in vedere actul aditional nr.59410/9.XI.2000 la contractul nr.10884/2.03.1999 privind tiparirea la S.C.DOSOFTEI S.A. a lucrarii DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ORASULUI IASI, autori prof.Ioan Caprosu si Petronel Zahariuc;

            Avand in vedere ANEXA nr.785/5.03.2003 la actul aditional 59410/9.XI.2000, privind depasirea cu 420 pagini a numarului de pagini preconizate de autori, necesitand un cost suplimentar de tiparire, in valoare de 73.500.000 lei;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliilor Locale, statuate prin art.38, alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba suplimentarea bugetului, din fondul de rezerva, cu suma de 74.000.000 lei, la cap.Cheltuieli materiale – Autoritati Publice Locale".

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata serviciilor interesate, pentru aducere la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.229

din 7 mai 2003