Hotărârea nr. 228/2003

HOTARARE privind suplimentarea cu 13 posturi de referent a Organigramei si a Statului de Functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

MUNICIPIULUI IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind suplimentarea cu 13 posturi de referent a Organigramei si a Statului de Functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.17024 din 12.03.2003 emisa de Directia de Finante Publice Locale;

            Avand in vedere prevederile art.101/104 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii privind angajarea cu contract de munca cu timp partial;

            Avand in vedere HCL nr.32/2003 privind aprobarea Organigramelor, Statelor de Functii, Regulamentelor de Organizare si Functionare ale aparatului propriu al Primariei Municipiului Iasi, Directiei Piete si Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba suplimentarea cu 13 posturi de referent a Organigramei si a Statului de Functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat. Persoanele angajate pe aceste posturi isi vor desfasura activitatea in cadrul Directiei de Finante Publice Locale, indeplinind atributii specifice acestei directii.

            Art.2 Persoanele angajate pe aceste posturi vor fi platite din fondul de salarii al D.A.P.P.P. care se suplimenteaza in acest scop cu suma de 500.000.000 lei.

            Art.3 Organigrama si Statul de Functii al D.A.P.P.P. vor fi modificate corespunzator.

            Art.4 Prezenta hotarare intra in vigoare cu data adoptarii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Gheorghe Nichita                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.228

din 7 mai 2003