Hotărârea nr. 226/2003

HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C.TESTER GRUP SRL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                          HOTARARE

privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de

S.C.TESTER GRUP SRL IASI

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand in vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                In conformitate cu prevederile articolului 38 si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE:

 

                Art. 1 Scutirea de la plata sumei de 51.708.675 lei, reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe venit persoane fizice restante la 31 decembrie 2001, in conditiile art.14 din O.U.G. nr.40/2002, conform tabelului:

Obligatia

Majorari

Total

Impozit venit persoane fizice

51708675

 

51708675

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.226

din 7 mai 2003