Hotărârea nr. 225/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilii Gherca Iosif si Maria din Iasi strada Soarelui nr.5

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARARE

privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilii Gherca Iosif si Maria din Iasi, strada Soarelui nr.5

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand in vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                 In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE:

 

           Art. 1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 5.262.807 lei si a penalitatilor de intarziere in suma de 282.499 lei, privind impozitul pe teren proprietatea contribuabililor Gherca Iosif si Maria din Iasi, strada Soarelui nr.5, calculate pana la data de 31.12.2002.

Debit la 31.12.2002

MAJORARI SI PENALITATI AFERENTE

6826043 LEI (ACHITAT)

5545306 LEI IMPOZIT TEREN

 

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.225

din 7 mai 2003