Hotărârea nr. 224/2003

HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 6.500.000 lei pentru contribuabilul Apetrei Petru din Iasi str.Mistretului nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARARE

privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 6.500.000 lei pentru contribuabilul Apetrei Petru din Iasi, str.Mistretului nr.6

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand in vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                 In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

                                                            HOTARASTE:

            

           Art.1 Esalonarea pe o perioada de 4 luni a taxei judiciare de timbru in suma de 6.500.000 lei conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003.

ANEXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTIRZIERE CF H.G.1513/2002 DE 0,06% PE ZI

20.05.2003

1500000 lei

Maj.Cf.H.G.1513/2002

20.06.2003

1500000 lei

Maj.Cf.H.G.1513/2002

20.07.2003

1500000 lei

Maj.Cf.H.G.1513/2002

20.08.2003

2000000 lei

Maj.Cf.H.G.1513/2002

TOTAL

6500000

 

           

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.224

din 7 mai 2003