Hotărârea nr. 223/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata taxei de timbru si a majorarilor aferente pentru contribuabilul Secioreanu Mircea domiciliat in Iasi str.Cometa nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARARE

privind scutirea de la plata taxei de timbru si a majorarilor aferente, pentru contribuabilul Secioreanu Mircea, domiciliat in Iasi, str.Cometa nr.1

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand in vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                 In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE:

 

                Art. 1 Scutirea de la plata taxei judiciare de timbru in suma de 7.822.500 lei si a majorarilor aferente pentru numitul Secioreanu Mircea .

               Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.223

din 7 mai 2003