Hotărârea nr. 222/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabilul Luca C.Stefan din Iasi sos.Bucium nr.91

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARARE

privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor , pentru contribuabilul Luca C.Stefan din Iasi, sos.Bucium nr.91

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand in vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                 In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

                                                            HOTARASTE:

                Art. 1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 3.633.464 lei si a penalitatilor in suma de 259.976 lei

                Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.222

din 7 mai 2003