Hotărârea nr. 221/2003

HOTARARE,privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere,a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor ,precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante,pentru contribuabila Cojocaru Natalita din Iasi,str. Clopotari nr.11,sc.B,et.1,ap.3

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARARE

                 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor , precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante, pentru contribuabila Cojocaru Natalita din Iasi, str. Clopotari nr.11, sc.B,et.1,ap.3

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand in vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                 In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

                                                            HOTARASTE:

                Art. 1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.446.536 lei si a penalitatilor in suma de 157.584 lei, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei Cojocaru Natalita calculate.

Perioada 01.01.1999 – 31.12.2002

                                                                          Majorari aferente    1.446.536 lei

                                                                          Penalitati de intarziere 157.584 lei

           Art.2 Esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante in suma de 1.840.480 lei, conform anexei 1.

ANEXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTIRZIERE CF H.G.1513/2002 DE 0,06% PE ZI

15.05.2003

306747

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.06.2003

306747

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.07.2003

306747

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.08.2003

306747

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.09.2003

306747

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.10.2003

306747

Maj.Cf.H.G.1513/2002

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.221

din 7 mai 2003