Hotărârea nr. 219/2003

HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 3.275.969 lei pentru contribuabilul Apetrei Dumitru din Iasi b-dul Cantemir nr.4 bl. P3 sc.A et. 1 ap. 7.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                         HOTARARE

privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 3.275.969 lei, pentru contribuabilul Apetrei Dumitru din Iasi, b-dul Cantemir nr.4,bl. P3,sc.A,et. 1,ap. 7.

 

                             Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                             Avand in vedere

                             Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

                          Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si Hotararea de Guvern nr.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                             Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                             Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                             In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr. 215/2001

privind Administratia Locala, republicata;

 

                                                      HOTARASTE:

 

                           Art.1 Esalonarea pe o perioada de 3 luni a taxei judiciare de timbru in suma de 3.275.969 lei conform Anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003.

ANEXA 1

    DATA SCADENTEI

            DEBIT

MAJORARI DE      INTIRZIERE CF.H.G.1513/2002  0.06%PE ZI

         20.05.2003

         1.100.000 LEI

MAJ.CF.H.G.1513/2002

         20.06.2003

         1.100.000 LEI

MAJ.CF.H.G.1513/2002

         20.07.2003

         1.075.969 LEI

MAJ.CF.H.G.1513/2002

           TOTAL

          3.275.969 LEI

 

                       Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Gheorghe Nichita                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.219

din 7 mai 2003