Hotărârea nr. 218/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 3 luni a debitelor restante pentru contribuabilul Mocanu Vasile din Iasi B-dul Chimiei nr.14 bl.TC et.1 ap.20

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                          HOTARARE

                 privind scutirea de la plata majorarilor de `ntarziere, a penalitatilor de `ntarziere calculate pentru neplata `n termen a impozitelor si taxelor , precum si esalonarea pe o perioada de 3 luni a debitelor restante, pentru contribuabilul Mocanu Vasile din Iasi, B-dul Chimiei nr.14, bl.TC, et.1, ap.20

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand `n vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a `nlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand `n vedere rapoartele de avizare `ntocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                 In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

                                                            HOTARASTE:

                Art. 1 Scutirea la plata majorarilor de `ntarziere `n suma de 146.977 lei si a penalitatilor `n suma de 20.801 lei, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului Mocanu Vasile calculate.

Perioada 15.12.2000 – 31.12.2002

                                                                          Majorari aferente    146.977 lei

                                                                          Penalitati de `ntarziere 20.801 lei

           Art.2 Esalonarea pe o perioada de 3 luni a debitelor restante `n suma de 261.686 lei, conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003.

ANEXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTIRZIERE CF H.G.1513/2002 DE 0,06% PE ZI

15.05.2003

87229

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.06.2003

87229

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.07.2003

87228

Maj.Cf.H.G.1513/2002

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la `ndeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.218

din 7 mai 2003