Hotărârea nr. 217/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabila Rudnic Eugenia din Iasi str-la Cetatuia nr.12 bloc 764 sc.B etaj 2 ap.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                         HOTARARE

                 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor , precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante, pentru contribuabila Rudnic Eugenia din Iasi, str-la Cetatuia nr.12, bloc 764, sc.B, etaj 2, ap.9

 

                  Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                  Avand in vedere:

                  Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                  Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                  Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                 In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE:

 

                Art. 1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.225.931 lei si a penalitatilor in suma de 144.255 lei, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei Rudnic Eugenia calculate.

Perioada 15.03.1999 – 31.12.2002

                                                                          Majorari aferente    1.225.931 lei

                                                                          Penalitati de intarziere 144.255 lei

           Art.2 Esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante in suma de 1.914.880 lei, conform anexei 1.

ANEXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTIRZIERE CF H.G.1513/2002 DE 0,06% PE ZI

15.05.2003

319147

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.06.2003

319147

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.07.2003

319147

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.08.2003

319147

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.09.2003

319147

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.10.2003

319147

Maj.Cf.H.G.1513/2002

 

 

 

 

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.217

din 7 mai 2003