Hotărârea nr. 216/2003

HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C.SALUBRIS S.A. Iasi a unor spatii din imobilul situat in sos.Nationala nr.43 aflat in patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C.SALUBRIS S.A. Iasi a unor spatii din imobilul situat in sos.Nationala nr.43, aflat in patrimoniul privat al

Consiliului Local Municipal Iasi;

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.239/2002 privind infiintarea S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere faptul ca actualul sediu al S.C.Salubris S.A, situat in B-dul T.Vladimirescu nr.32B va fi evacuat in vederea schimbarii destinatiei cladirii din sediu firma in locuinte sociale;

            Avand in vedere H.C.L.nr.397/2002 privind includerea acestui imobil din sos.Nationala nr.43 in domeniul privat;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.326/2001 si Legii nr.213/1998;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba atribuirea in folosinta gratuita catre S.C.Salubris S.A. Iasi pe perioada cat Consiliul Local este actionar majoritar la S.C.Salubris S.A., a unei parti din imobilul din sos.Nationala nr.43, ce se afla in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Aceste spatii vor avea destinatie de sediu.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Societatii Comerciale Salubris S.A. si directiilor interesate din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru a fi dusa la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Gheorghe Nichita                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.216

din 7 mai 2003