Hotărârea nr. 215/2003

HOTARARE privind consturile raportului de evaluare a S.C.SALUBRIS S.A. si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 700.000 mii lei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind consturile raportului de evaluare a S.C.SALUBRIS S.A. si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 700.000 mii lei

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.nr.239/2002 privind infiintarea S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere L.326/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala;

            Avand in vedere O.G.nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata prin L139/2002;

            Avand in vedere Hotararea A.G.A. din 04.02.2003 privind organizarea selectiei de oferte in vederea desemnarii unui evaluator;

            Avand in vedere faptul ca S.C.Salubris S.A. Din totalul dividendelor datorate Consiliului Local in suma de 698.996.613 lei a achitat 150.000.000 lei cu OP.209 din 21.02.2003;

            In temeiul prevederilor O.U.G.88/97 privind privatizarea societatilor comerciale;

            In conformitate cu dispozitiile art.51 din L.137/2002 privind unele masuri de accelerare a privatizarii;

            In conformitate cu H.G.577/2002 privind normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al S.C.Salubris S.A.;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.26521/14.04.2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere Expunerea de motive;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Sumele datorate cu titlu dividende pentru anul 2002 de catre S.C.Salubris S.A. constituie contributie a Consiliului Local al Municipiului Iasi, suportata in calitate de unic actionar ("institutie publica implicata"), in conformitate cu prevederile art.51 din L.137/2002, la cheltuielile pentru intocmirea raportului de evaluare a societatii.

            Art.2 Se aproba suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003, atat la partea de venituri _ "Incasari din alte surse 22.02.30" cat si la partea de cheltuieli – "Autoritati publice 51.02.20" cu suma de 700.000 mii lei.

 

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Societatii Comerciale Salubris S.A. si directiilor interesate din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru a fi dusa la indeplinire.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                            SECRETAR,

     cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.215

din 7 mai 2003