Hotărârea nr. 214/2003

HOTARARE privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2002 al

Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliilor Locale statutate prin Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale actualizata, cu privire la exercitarea drepturilor stipulate de lege privind regiile autonome pe care le-a infiintat;

            Avand in vedere raportul de specitalitate privind bilantul contabil pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport electric in Comun Iasi;

            Avand in vedere Expunerea de motive privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi;

            Avand in vedere Raportul de audit financiar si certificare a bilantului pe anul 2002;

            Avand in vedere prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, actualizata cu modificarile aduse de Ordonanta nr.61/2001;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale actualizata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Bilantul contabil pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi.

            Art.2 Directia Economica a Primariei Municipiului Iasi si Regia Autonoma de Transport Electric in Comun Iasi vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Gheorghe Nichita                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.214

din 7 mai 2003