Hotărârea nr. 210/2003

HOTARARE privind aprobarea colaborarii Primariei Municipiului Iasi cu O.N.G.Corpul Pacii din Romania pentru repartizarea unui expert american in managementul protectiei mediului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea colaborarii Primariei Municipiului Iasi cu O.N.G.Corpul Pacii din Romania pentru repartizarea unui expert american in managementul

protectiei mediului

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al Directiei Tehnice;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.137/95-a protectiei mediului asa cum a fost modificata prin O.U.G.nr.91/2002;

            Avand in vedere atributiile Consiliului Local din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba colaborarea Primariei Municipiului Iasi cu O.N.G.Corpul Pacii din Romania pentru repartizarea unui expert american in managementul protectiei mediului, colaborator permanent pe durata a doi ani incepand cu aprilie 2003 pentru realizarea programelor de protectia mediului derulate prin A.M.P.M.

            Art.2 Se aproba plata unei cote parti din chiria necesara locuintei voluntarului de mediu – expertul amercian, in valoare de 30 dolari S.U.A. (echivalentul in lei la cursul zilei la B.N.R.)lunar pe perioada desfasurarii colaborarii, din bugetul local, pentru ca expertul american sa-si desfasoare activitatea in cadrul A.M.P.M.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati precum si celor care trebuie sa o aduca la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Gheorghe Nichita                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.210

din 7 mai 2003