Hotărârea nr. 209/2003

HOTARARE privind trecerea din administrarea DAPPP in administrarea gratuita a Directiei de servicii publice municipale pe o perioada de un an a magazimului si atelierului de confectionat coroane din incinta cimitirului Eternitatea

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea din administrarea DAPPP in administrarea gratuita a Directiei de servicii publice municipale, pe o perioada de un an, a magazimului si atelierului de confectionat coroane din incinta cimitirului Eternitatea

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere solicitarea nr.17410/13.03.2003, de trecere a unor bunuri, aflate in domeniul public al municipiului Iasi, din administrarea D.A.P.P.P., in administrarea Directiei de servicii publice municipale;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de D.A.P.P.P.;

            Avand in vedere HCL 414/25.11.2002 privind insutirea inventarului domeniului public al municipiului Iasi, reactualizat;

            In conformitate cu Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu art.38, 46 si 125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea gratuita a Directiei de servicii publice municipale a magazinului si atelierului de confectionat coroane din incinta cimitirului Eternitatea, aflate in domeniul public al municipiului Iasi, pe o perioada de un an.

            Art.2 Predarea – primirea se va face pe baza de protocol.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primar si serviciile de specialitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

   cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.209

din 7 mai 2003