Hotărârea nr. 208/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 12 50 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi Bd.Socola nr.17 sc.C parter ap.4 catre S.C.COSTELA S.R.L. in vederea extinderii spatiului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 12,50 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, Bd.Socola nr.17,sc.C,parter, ap.4, catre S.C.COSTELA S.R.L., in vederea extinderii spatiului existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.1570/27.07.2002, avizele Comisiei de Urbanism din 26.07.2002 si 06.09.2002 precum si adresa nr.53666/19.09.2002 a Serviciului Arhitectura Urbanism;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere prevederile art.62, alin"e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/1998 prvind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/20001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 12,50 mp.proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, Bd.Socola nr.17,sc.C, parter, ap.4, catre S.C.COSTELA SRL, in vederea extinderii spatiului existent.

            Art.2 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel incat pentru suprafata de 12,50 mp. Valoarea totala a terenului este de 923 USD (947,50 Euro sau 30.842.075 lei), respectiv 73,80 USD/mp. (75,80 Euro/mp. Sau 2.467.366 lei).

            Art.3 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 37USD/an (37,90 Euro/an sau 1.233.683 lei/an), respectiv 2,96 USD/mp./an (3,03 Euro/mp./an sau 98.695 lei/mp.an).

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.5 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea Contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.6 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

       cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.208

din 7 mai 2003