Hotărârea nr. 206/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 120 88 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Str. Ion Neculce nr.22 catre dl. Stancu I. Florian in vederea construirii unei locuinte

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 120,88 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi – Str. Ion Neculce nr.22, catre dl. Stancu I. Florian, in vederea construirii unei locuinte

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere cererea nr.22282/02.04.2002, prin care dl.Stancu I. Florian solicita aprobarea construirii unei locuinte pe teren proprietate si teren concesionat de la Consiliul Local Municipal Iasi;

Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.946/23.04.2002, precum si avizul Comisiei de Urbanism din data de 02.02.2003;

Avand in vedere HCL nr.77/24.02.2003, precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991, reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executarii constructiilor si Ordinul nr.943/2001 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Avand in vedere prevederile art.38, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

In temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 120,88 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi – Str. Ion Neculce nr.22, catre dl. Stancu I. Florian, in vederea realizarii unei locuinte.

Art.2 – Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel ca valoarea unitara a terenului este de 45,06 EURO/mp sau 1.626.915 lei/mp, respectiv 5447 EURO sau 196.540.605 lei, pentru suprafata totala de 120,88 mp.

Art.3. – Redeventa valorica a concesiunii va fi de 217,88 EURO/an, platibil in lei cursul comunicat de B.N.R. din ziua platii.

Art.4 – Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.5 – In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

 

 

Art.6 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRE{EDINTE DE {EDIN}|,                        SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.206

din 7 mai 2003