Hotărârea nr. 204/2003

HOTARARE privind revenirea la destinatia initiala a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi str.Cuza Voda nr.68

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind revenirea la destinatia initiala a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, str.Cuza Voda nr.68

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.20276/11.04.2003 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere cererea nr.4413/20.03.2002 a S.c."ROMFLORIS"SRL, cererea nr.3207/28.02.2002 si 20276/13.12.2002 a domnului Florescu Gheorghe;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba revenirea la destinatia initiala a spatiului cu alta destinatie decat locuinta de la adresa:Iasi, str.Cuza Voda nr.68.

            Art.2 Spatiul va trecere in administrarea Serviciului Gestionare Fond Imobiliar de Stat.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica la DAPPP si SC"ROMFLORIS"SRL.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                    SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.204

din 7 mai 2003