Hotărârea nr. 203/2003

HOTARARE privind prelungirea contractului de asociere nr.4044/13.03.2002 dintre Consiliul Local Municipal Iasi si Studioul de Televiziune "TELE'M" privind terenul in suprafata de 1229 00 mp.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind prelungirea contractului de asociere nr.4044/13.03.2002 dintre Consiliul Local Municipal Iasi si Studioul de Televiziune "TELE'M",

privind terenul in suprafata de 1229,00 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.7607/11.04.2003 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere H.C.L.nr.378 din 27 decembrie 2001 si contractul de vanzare cumparare cu plata in rate nr.10156/2002;

            Avand in vedere prevederile Legii audiovizualului;

            Avand in vedere amendamentul propus in cadrul sedintei ordinare din data de 7 mai 2003;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii audiovizualului;

            Avand in vedere amendamentul propus in cadrul sedintei ordinare din data de 7 mai 2003;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul Local Iasi si Studioul de Televiziune "TELE'M" pentru folosinta terenului neamenajat in suprafata de 1229,00 mp., pe o perioada de 2 ani .

            Timpii de antena alocati vor fi distribuiti functie de reprezentarea partidelor in Consiliul Local al Municipiului Iasi.

            Art.2 Serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.203

din 7 mai 2003