Hotărârea nr. 201/2003

HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL nr.14/03.02.2003 in sensul suplimentarii cu 12 00 mp a terenului inchiriat direct catre S.C. CESA S.R.L. respectiv 10 00 mp teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Cartier Tatarasi - Esplanada Oancea in vederea extinderii spatiului comercial existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea art.1 din HCL nr.14/03.02.2003, in sensul suplimentarii cu 12,00 mp, a terenului inchiriat direct catre S.C. CESA S.R.L., respectiv 10,00 mp, teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi – Cartier Tatarasi – Esplanada Oancea, in vederea extinderii spatiului comercial existent

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr. 1821/24.07.2002, precum si avizul Comisiei de Urbanism din sedinta din data de 14.03.2003.

Avand in vedere HCL nr.12/03.02.2003, precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenjarea Teritoriului si Cadastru;

Avand in vedere prevederile art.62, alin.”e” din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Avand in vedere prevederile art.38, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

   Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

In temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba suplimentarea cu suprafata de 12,00 mp a terenului inchiriat catre S.C. CESA S.R.L. prin HCL nr.14/03.02.2003, teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi – Cartier Tatarasi – Esplanada Oancea, in vederea extinderii spatiului comercial existent;

Art.2  Contravaluarea folosintei terenului o reprezinta taxa de 116.000 lei/mp/luna conform HCL 13/2003, valoarea taxei se va modifica anual prin aplicarea indicilor de indexare stabiliti prin HCL.

Art.3 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.201

din 7 mai 2003