Hotărârea nr. 2/2003

HOTARARE privind atribuirea in administrare gratuita Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" respectiv Facultatii de Educatie Fizica si Sport pe o perioada nedeterminata partia de schi Sarariei si cabana aferenta acesteia in vederea exploatarii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTARARE

privind atribuirea in administrare gratuita Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", respectiv Facultatii de Educatie Fizica si Sport, pe o perioada nedeterminata, partia de schi Sarariei si cabana aferenta acesteia, in vederea exploatarii

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.15/8.01.2003, prin care Universitatea "Al.I.Cuza";

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere propunerea din cadrul sedintei de consiliu in sensul atribuirii in administrare gratuita pe o perioada nedeterminata precum si votul unanim al consilierilor;

            In conformitate cu art.38, alin.2 lit."x" si art.46 ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se atribuie in administrare gratuita pe o perioada nedeterminata  Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", respectiv Facultatii de Educatie Fizica si Sport,  partia de schi Sarariei si cabana aferenta acesteia, in vederea exploatarii.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata serviciilor de specialitate in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.2

din 3 februarie 2003