Hotărârea nr. 198/2003

HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi terenul in suprafata de 31 54 mp. situat in Iasi str.Anastasie Panu bloc "Muntenia ? 6 Martie" si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea H.C.L.nr.414/2002, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi, terenul in suprafata de 31,54 mp., situat in Iasi, str.Anastasie Panu bloc "Muntenia – 6 Martie" si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea nr.21636/28.03.2003, prin care Biroul Notarial Public STELA B|D|R|U solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 31,54 mp., situat in Iasi, str.Anastasie Panu bloc "Muntenia – 6 Martie";

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si cadastru;

            Avand in vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere atributiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia de amenjarea teritoriului si urbanism;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba completarea HCL nr.414/2002, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 31,54 mp., situat in Iasi, str.anastasie Panu bloc "Muntenia – 6 Martie".

            Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 31,54 mp., situat in Iasi, str.Anastasie Panu bloc "Muntenia – 6 Martie".

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.198

din 7 mai 2003