Hotărârea nr. 197/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului în suprafata de 1270 00 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat în Iasi ? Bd. Chimiei nr.8 catre S.C. ELECTRA S.R.L. în vederea realizarii unei constructii cu 2 nivele (P-1) pentru activitati productive

MUNICIPIUL IA{I        

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului în suprafata de 1270,00 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat în Iasi – Bd. Chimiei nr.8, catre S.C. ELECTRA S.R.L., în vederea realizarii unei constructii cu 2 nivele (P-1), pentru activitati productive

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand în vedere adresa nr.1193/09.04.2003, prin care S.C. ELECTRA S.R.L. cu sediul în Iasi – Bd. Chimiei nr.8, solicita concesionarea directa a terenului în suprafata de 1270,00 mp, aflat în imediata vecinatate a imobilului proprietatea societatii;

Avand în vedere Certificatul de Urbanism nr.1243/09.04.2003;

Avand în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Avand în vedere prevederile art.62 din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Avand în vedere prevederile art.38, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia de amenajarea teritoriului;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba concesionarea directa a terenului în suprafata de 1270,00 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat în Iasi – Bd. Chimiei nr.8, catre S.C. ELECTRA S.R.L., în vederea realizarii unei constructii cu 2 nivele (P-1) pentru activitati productive.

Art.2 – Se însusete raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel încat valoarea unitara a terenului este de 1.185.851 lei/mp sau 32,34 EURO/mp, respectiv 1.506.030.770 lei sau 41.072 EURO, pentru suprafata totala de 1270,00 mp.

Art.3. – Redeventa valorica a concesiunii va fi de 1642,90 EURO/an, platibil în lei cursul comunicat de B.N.R. din ziua platii.

Art.4 – Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.5 – În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de catre concesionar în registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

 

 

Art.6 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        SECRETAR,

     cons.Gheorghe Nichita                    cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.197

din 7 mai 2003