Hotărârea nr. 196/2003

HOTARARE privind completarea HCL nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 1270 00 mp situat in Iasi - Bd. Chimiei nr.8 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea HCL nr.414/2002, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 1270,00 mp, situat in Iasi – Bd. Chimiei nr.8 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere adresa nr.1193/09.04.2003, prin care S.C. ELECTRA S.R.L. Solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 1270,00 mp, situat in Iasi – Bd. Chimiei nr.8;

Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Avand in vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere atributiile Consiliului Local statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

In temeiul art. 46 din Legea 215/2001,  privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba completarea HCL nr.414/2002, cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 1270,00 mp, situat in Iasi – Bd. Chimiei nr.8.

Art.2 -  Se aproba trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 1270,00 mp, situat in Iasi – Bd. Chimiei nr.8.

Art.3 – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.196

din 7 mai 2003