Hotărârea nr. 194/2003

HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi Str. Lapusneanu nr.4 in suprafata de 108 40 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi,

Str. Lapusneanu nr.4, in suprafata de 108,40 mp, proprietatea

Consiliului Local Municipal Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere HCL nr.132/31.03.2003, prin care s-a aprobat concesionarea directa a terenului in suprafata de 108,40 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str. Lapusneanu nr.4, catre S.C. KANIA SPEKA SNC; 

Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Avand in vedere expertiza tehnica de evaluare a terenului;

Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991, reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001) si Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Avand in vedere prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala;

   Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia amenajarea teritoriului si urbanism ;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

In temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se insuseste raportul tehnic de expertiza valorica a terenului, in suprafata de 108,40 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str. Lapusneanu nr.4, astfel incat valoarea unitara a terenului este de  3.083.948 lei/mp sau  90,50 USD/mp, respectiv  334.299.963 lei sau 9816,7 USD, pentru suprafata totala de  108,40 mp.

Art.2. – Redeventa valorica a concesiunii va fi de  392,70 USD/an, platibil in lei cursul comunicat de B.N.R. din ziua platii.

Art.3. – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Gheorghe Nichita                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.194

din 7 mai 2003