Hotărârea nr. 193/2003

HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi la intersectia Bd. T. Vladimirescu cu str. V. Lupu in suprafata de 195 89 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi, la intersectia Bd. T. Vladimirescu cu str. V. Lupu, in suprafata de 195,89 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi.

Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere HCL nr.130/31.03.2003, prin care s-a aprobat concesionarea directa a terenului in suprafata de 195,89 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, la intersectia Bd. T. Vladimirescu cu str. V. Lupu, catre S.C. FIORA STAR S.R.L.; 

Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

Avand in vedere expertiza tehnica de evaluare a terenului;

Avand in vedere prevederile Legii nr.50/1991, reactualizata in 1996, modificata si completata in 2001 (Legea nr.453/2001) si Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Avand in vedere prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala;

   Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia de amenajarea teritorului si urbanism;

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

In temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se insuseste raportul tehnic de expertiza valorica a terenului, in suprafata de 195,89 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, la intersectia Bd. T. Vladimirescu cu str. V. Lupu, astfel incat valoarea unitara a terenului este de  2.764.132 lei/mp sau  81,17 USD/mp, respectiv  541.465.818 lei sau 15900,4 USD, pentru suprafata totala de 195,89 mp.

Art.2. – Redeventa valorica a concesiunii va fi de 636 USD/an, platibil in lei cursul comunicat de B.N.R. din ziua platii.

Art.3. – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.193

din 7 mai 2003