Hotărârea nr. 190/2003

HOTARARE ,privind alocarea sumei de 16.000.000 lei din fondul de rezerva

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea sumei de 16.000.000 lei din fondul de rezerva

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 – privind administratia publica locala;

            Avand in vedere dispozitiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform carora autoritatile administratiei publice locale raspund de administrarea in conditii de eficienta a resurselor financiare;

            Avand in vedere referatul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat – Primaria Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.20938/27.03.2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara si suplimentarea cap.51.02.20 "Autoritati Publice – Cheltuieli materiale".

            - a sumei de 16.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de inmormantare a fostului PRIMAR al PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI – DOMNUL EUGEN NECHIFOR.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata : Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru aplicare si aducere la indeplinire si Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.190

din 31 martie 2003