Hotărârea nr. 19/2003

HOTARARE privind completarea HCL nr.338/30septembrie 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind completarea HCL nr.338/30septembrie 2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de DAPPP;

            Avand in vedere H.C.L.nr.338/2002 privind trecerea din administrarea Centrului de Cercetare si Productie Teatrala in cea a D.A.P.P.P. A Pasajului subteran Piata Unirii;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere propunerea facuta in cadrul sedintei de consiliu potrivit careia DAPPP va administra modulele si va prelua contractele de inchiriere aflate in derulare cu chiriile existente indexate;

            In conformitate cu art.46 si 125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se completeaza H.C.L. 338/2002 in sensul achizitionarii in proprietatea privata a Consiliului Local Iasi a modulelor comerciale existente in Pasajul subteran Piata Unirii, de la SC UNISTAR SRL.

            Art.2 Pretul de achizitie, ce va fi stabilit in urma unei evaluari, va fi aprobat printr-o noua hotarare.

            Art.3 D.A.P.P.P. va administra aceste module si va prelua contractele de inchiriere aflate in derulare, cu chiriile existente indexate (care nu vor fi mai mici decat cele stabilite de Consiliul Local pentru anul 2003).

            Art.4 Primarul si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire aceasta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

Nr.19

din 3 februarie 2003