Hotărârea nr. 187/2003

HOTARARE privind onorarea invitatiei de catre Primarul Municipiului Iasi - conf.dr.Constantin Simirad - la Strasborg in perioada 13 - 14 mai 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind onorarea invitatiei de catre Primarul Municipiului Iasi –

 conf.dr.Constantin Simirad – la Strasborg in perioada 13 – 14 mai 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere invitatia inaintata Primarului Municipiului Iasi de catre Primarul orasului Strasborg;

            Avand in vedere votul unanim al consilierilor din sedinta din data de 31.03.2003;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba onorarea invitatiei de catre Primarul Municipiului Iasi – conf.dr.Constantin Simirad la Strasborg in perioada 13 – 14 mai 2003.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata directiilor de specialitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.187

din 31 martie 2003