Hotărârea nr. 185/2003

HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 561 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Buznea nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 561,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Buznea nr.6

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea 6353/29.01.2001 prin care domnul Valeanu Catalin, domiciliat in Iasi, str.Splai Bahlui, nr.27, bl.B6, solicita concesionarea directa a unui teren in vedere construrii unei locuinte;

            Avand in vedere certificatul de urbanism nr.1057/24.03.2003 precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere O.G.nr.61/2002 precum si prevederile Legii nr.345/2002;

            Avand in vedere prevederile art.62, alin.c din Ordinul 943/2001 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere propunerea facuta in cadrul sedintei de consiliu in sensul concesionarii terenului prin licitatie publica si nu prin concesionare directa precum si votul consilierilor;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 561,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi – situat in Iasi – str.Buznea nr.6, in vederea construirii unei locuinte.

            Art.2 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, valoarea de circulatie actualizata a terenului, este de 196.480.152 lei sau 6.002 USD pentru suprafata totala de 561,00 mp., respectiv 350.232 lei/mp. sau 10,7 USD/mp.

            Art.3 Pretul de pornire la licitatie va fi o redeventa valorica de 240,10 USD/an.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.5 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, beneficiarul concesiunii va inregistra concesiunea in registrul de publicitate imobiliara, conf.art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.6 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.185

din 31 martie 2003