Hotărârea nr. 183/2003

HOTARARE privind aprobarea amenajarii unor noi locuri de parcare si extinderea celor existente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea amenajarii unor noi locuri de parcare si extinderea celor existente

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate al Directiei Tehnice – Biroul strazi.

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba amenajarea unor noi locuri de parcare in municipiul Iasi si extinderea celor existente conform locatiilor din anexa.

            Art.2 Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din bugetul local.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

cons.Romeo Olteanu                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.183

din 31 martie 2003