Hotărârea nr. 181/2003

HOTARARE privind corectia chiriei pentru subsolul ce face parte integranta din spatiul cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi str.Piata Unirii nr.9

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind corectia chiriei pentru subsolul ce face parte integranta din spatiul cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, str.Piata Unirii nr.9

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.19678/21.03.2003 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere solicitarea S.C."FOTBAL"S.A. inregistrata sub nr.19678/21.03.2003;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba corectia chiriei pentru subsolul ce face parte integranta din spatiul cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi, str.Piata Unirii nr.9, prin aplicarea la tariful de baza a unui coeficient de reducere de 50%.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata la S.C."FOTBAL"S.A.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.181

din 31 martie 2003