Hotărârea nr. 177/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabila Nechita Elena din Iasi str.Tabacului nr.1D bl.256 sc.A et.5 ap.23

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale,pentru contribuabila

Nechita Elena din Iasi,str.Tabacului,nr.1D,bl.256,sc.A,et.5,ap.23

 

                        Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                        Avand  in vedere

                        Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

                        Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002  privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                        Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                        Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                        In conformitate cu prevederile articolului 38  din LEGEA nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,republicata;

 

                                                       HOTARASTE:                                                                                                                                                                                   

 

         Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.049.513 lei,si a penalitatilor in suma de 88.977 lei, privind impozitul pentru proprietatea numitei Nechita Elena , calculate pentru perioada 1.01.1996 – 31.12.2002.

                                                                             Majorari aferente          1.049.513lei

                                                                          Penalitati intirziere          88.977lei

 

              Art.2 Prezenta hotarire va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire .

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                  cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.177

din 31 martie 2003