Hotărârea nr. 175/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilul Airinei Nicu din Iasi str.Ciurchi nr.115 bl.B8 sc.B et.1 ap.2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale, pentru contribuabilul

Airinei Nicu din Iasi,str.Ciurchi nr.115,bl.B8 sc.B,et.1,ap.2

 

                        Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                        Avand in vedere

                        Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

                        Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                        Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                        Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                        In conformitate cu prevederile articolului 38  din LEGEA nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

 

 

                                                      HOTARASTE:                                                                                                                                                                                   

 

 

            ART.1 Scutirea la plata majorarilor de intirziere in suma de 459.514 lei,si a penalitatilor in suma de 39.550 lei ,privind taxa viza autorizatie pentru numitul Airinei Nicu  calculate   pentru perioada 13.02.2001-31.12.2002:

                                                                              Majorari aferente      459.514 lei

                                                                           Penalitati intirziere       39.550lei

 

          ART.2Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire .

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.175

din 31 martie 2003