Hotărârea nr. 173/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si a taxelor locale precum si esalonarea pe o perioada de 9 luni a debitelor restante pentru contribuabilul Rafaila Verona din Iasi str.Ovidiu nr.5 bl.613 sc.A et.4 ap.19

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si a taxelor locale, precum si esalonarea pe o perioada de 9 luni a debitelor restante, pentru contribuabilul Rafaila Verona din Iasi, str.Ovidiu, nr.5, bl.613,sc.A,et.4,ap.19

 

                        Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                        Avand in vedere

                        Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

                        Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002  privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                        Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                        Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                        In conformitate cu prevederile articolului 38  din LEGEA nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,republicata;

 

                                                       HOTARASTE:                                                                                                                                                                                   

 

        Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.599.544 lei,si a penalitatilor in suma de 152.040 lei, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei Rafaila Verona calculate.

Perioada 15.03.1999 – 31.12.2002     Majorari aferente 1.599.544 lei

                                                            Penalitati de intarziere 152.040 lei

            Art.2 Esalonarea pe o perioada de 9 luni a debitelor restante in suma de 2.627.542 lei conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003.

Anexa 1

Data scadentei

Debit

Majorari de intirziere Cf.H.G.1513/2002 de 0,06% pe zi

15.04.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.05.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.06.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.07.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.08.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.09.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.10.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.11.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

15.12.2003

291949

Maj.CF.H.G.1513/2002

 

 

              Art.3 Prezenta hotarire va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire .

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

cons.Romeo Olteanu                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.173

din 31 martie 2003