Hotărârea nr. 172/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabila Olaru Elena din Iasi strada : Emil Racovita nr.8

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabila Olaru Elena din Iasi, strada : Emil Racovita nr.8

 

                        Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                        Avand  in vedere

                        Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

                        Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002  privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                        Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                        Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                        In conformitate cu prevederile articolului 38  din LEGEA nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,republicata;

 

                                                    HOTARASTE:                                                                                                                                                                                   

 

          Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.300.582 lei,si a penalitatilor de intarziere in totala de 509.426 lei, privind impozitul pe teren si cladiri proprietatea contribuabilei Olaru Elena din Iasi, str.Emil Racovita nr.8, calculate pana la data de 31.12.2002

Data scadentei

Debit la 31.12.2002

Majorari si penalitati aferente

 

2.297.918 lei

925.111 lei

1.300.582 lei impozit teren

509.426 lei impozit cladiri

Total – 1.810.008 lei

            Art.2 Esalonarea pe o perioada de 10 luni a debitelor restante la plata impozitelor pe teren in suma de 2.297.918 lei si a impozitului pe cladiri in suma de 925.111 lei conform Anexei nr.1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul fiscal 2003.

        Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.172

din 31 martie 2003