Hotărârea nr. 171/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabila Radu Florica din Iasi Bd.Poitiers nr.18 bl.750 sc.C ap.26

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante, pentru contribuabila Radu Florica din Iasi, Bd.Poitiers nr.18, bl.750, sc.C, ap.26

 

                        Consiliul Local al Municipiului Iasi;

                        Avand in vedere

                        Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

                        Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002  privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

                        Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

                        Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

                        In conformitate cu prevederile articolului 38  din LEGEA nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,republicata;

 

                                                       HOTARASTE                                                                                                                                                                                   

 

                  Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 2.063.306 lei,si a penalitatilor in suma de 214.809 lei, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilei Radu Florica calculate :

Perioada 01.01.1999 – 31.12.2002                  Majorari aferente  2.063.068 lei

                                                                         Penalitati de intarziere 214.809 lei

                 Art.2 Esalonare ape o perioada de 6 luni a debitelor restante in suma de 3.130.306 lei conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003

ANEXA 1

Data Scadentei

Debit

Majorari de intarziere cf.H.G.1513/2002 de 0,06% pe zi

15.04.2003

521718

Maj.Cf.HG1513/2002

15.05.2003

521718

Maj.Cf.HG1513/2002

15.06.2003

521718

Maj.Cf.HG1513/2002

15.07.2003

521718

Maj.Cf.HG1513/2002

15.08.2003

521718

Maj.Cf.HG1513/2002

15.09.2003

521718

Maj.Cf.HG1513/2002

 

 

 

 

              Art.3 Prezenta hotarire va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire .

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.171

din 31 martie 2003