Hotărârea nr. 17/2003

HOTARARE privind functionarea Gradinitei HECUBA din cadrul "'CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMA SI COPIL - HECUBA" din Iasi str.Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind functionarea Gradinitei HECUBA din cadrul

"'CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMA SI COPIL – HECUBA" din Iasi, str.Codrescu nr.6

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate al Serviciului Relatii Internationale privind functionarea gradinitei HECUBA in cadrul "Centrul de servicii pentru mama si copil HECUBA";

            Avand in vedere principalele atributii ale Consiliilor locale statuate prin dispozitiile art.38 din Legea nr.215/2001 a administratie publica locala;

            Avand in vedere art.35, art.41 din Legea nr.189/1998 a finantelor publice locale;

            Avand in vedere art.26 al.2 din Legea nr.631/2002 privind bugetul de stat;

            Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.242/2001 privind contributia consiliului Local Iasi la finantarea obiectivului gradinita HECUBA;

            Avand in vedere prevederile HCL nr.100/2002 privind infiintarea "Centrului de Servicii pentru Mama si Copil – HECUBA;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina ;

            Avand in vedere amendamentul din cadrul sedintei potrivit caruia limba germana va fi predata in mod obligatoriu;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba functionarea Gradinitei HECUBA din cadrul "Centrului de servicii pentru mama si copil HECUBA" in Iasi, str.Codrescu nr.6, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Iasi, fara personalitate juridica, cu gestiune, stampila si cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Iasi.

            Art.2 Se vor obtine avizele de la Ministerul Educatiei si Cercetarii precum si celelalte avize necesare functionarii.

            Art.3 Finantarea gradinitei HECUBA va fi asigurata prin alocarea sumelor necesare din bugetul local.

            Art.4 Cu data prezentei hotarari se adopta organigrama care va intra in vigoare dupa obtinerea avizelor necesare functionarii.

            Art.5 La gradinita HECUBA va fi predata in mod obligatoriu limba germana.

            Art.6 Anexele 1 si 2 fac parte din prezenta hotarare.

            Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija secretariatului Consiliului Local Municipal.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.17

din 3 februarie 2003