Hotărârea nr. 169/2003

HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila BALAN MARIA domiciliata in Iasi sos. Pacurari nr.8 bl.558 tronson II et.7 ap. 19.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor , pentru contribuabila BALAN MARIA, domiciliata in Iasi,sos. Pacurari nr.8,bl.558,tronson II ,et.7, ap. 19.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi,

            Avand in vedere

            Legea nr.189/1998 privind finantele locale

            Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/28.03.2002 si H.G. 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE

 

            ART. 1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 767996 lei si a penalitatilor in suma de 102075 lei, privind impozitul pentru proprietatea numitei BALAN MARIA, calculate pentru perioada 01.07.2000-31.12.2002.

                                                                          Majorari aferente    767996 lei

                                                                          Penalizari intarziere 102075 lei

          ART.2  Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducerea la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.169

din 31 martie 2003