Hotărârea nr. 165/2003

HOTARARE privind sustinerea financiara a organizarii la Iasi a festivalului international de cultura idis in perioada mai - octombrie 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind sustinerea financiara a organizarii la Iasi a festivalului international de cultura idis in perioada mai – octombrie 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Cabinet Primar;

            Avand in vedere detalierea activitatii festivalului de arta idis;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba sustinerea financiara a organizarii la Iasi a festivalului international de cultura idis in valoare de 10.000 Euro de la cap.590234, subventii privind "Cultura, religie si alte actiuni privind activitatea sportiva si tineretul – alte actiuni privind cultura".

            Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Directiei Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.165

din 31 martie 2003