Hotărârea nr. 163/2003

HOTARARE privind alocarea sumei de 25 milioane lei pentru participarea la organizarea concursului national de matematica Alexandru Myller

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea sumei de 25 milioane lei pentru participarea la organizarea concursului national de matematica Alexandru Myller

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa I.S.J.Iasi nr.2943/2003 prin care se solicita participarea Primariei Municipiului Iasi ca partener in organizarea unui concurs national de matematica;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba alocarea sumei de 25 milioane lei pentru organizarea concursului national de matematica Alexandru Myller.

            Art.2 Suma propusa se va aloca din rezerva bugetara .

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Economice si Inspectoratului Scolar Judetean pentru aducere la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.163

din 31 martie 2003