Hotărârea nr. 161/2003

HOTARARE privind alocarea sumei de 65.000.000 lei pentru evenimente culturale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alocarea sumei de 65.000.000 lei pentru evenimente culturale

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.980/12.03.2003 a Uniunii Scriitorilor din
Romania, Filiala Iasi, prin care se solicita sprijinul financiar pentru acordarea anuala a premiilor pentru cele mai bune carti aparute in anul 2002 si sarbatorirea unor scriitori;

            Avand in vedere adresa nr.225/18.03.2003 a Teatrului National "Vasile Alecsandri"Iasi prin care se solicita sustinerea financiara a spectacolului "Magul";

            Avand in vedere dispozitiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform carora autoritatile administratiei publice locale raspund de administrarea in conditii de eficienta a resurselor financiare;

            Avand in vedere Referatul de specialitate nr.2087/2003 al Directiei Economice;

            Avand in vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 – privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba alocarea de la cap.59.02 "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret – subventii Alte actiuni privind cultura (evenimente culturale, editari, achizitii obiecte de arta)":

- a sumei de 25.000.000 lei Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Iasi pentru acordarea anuala de premii pentru cele mai bune carti aparute in anul 2002 si sarbatorirea unor scriitori;

- a sumei de 40.000.000 lei Teatrului National "Vasile Alecsandri" Iasi pentru sustinerea financiara a spectacolului "Magul"

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata: Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Iasi pentru aplicare si aducere la indeplinire si Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.161

din 31 martie 2003