Hotărârea nr. 158/2003

HOTARARE privind completarea art.4 din H.C.L.nr.368/2001 privind infiintarea complexului Hotelier Municipal din cadrul Directiei Piete

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea art.4 din H.C.L.nr.368/2001 privind infiintarea complexului Hotelier Municipal din cadrul Directiei Piete

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Raportul de specialitate al CITADIN – DSPM Iasi inregistrat la nr.2213/10.03.2003;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile articolului 38,46 si 68 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se completeaza articolul 4 din H.C.L.nr.368/2001 care va avea urmatoarea formulare : "Se preiau cu plata de catre Directia Piete mijloacele fixe si obiectele de inventar aflate in dotarea restaurantului fast food Municipal. Directia Piete va achita catre DSPM – Citadin contravaloarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la valoarea de achizitie (131.622.910 lei - TVA)".

            Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.158

din 31 martie 2003