Hotărârea nr. 157/2003

HOTARARE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iasi administrat de RATEC Iasi in domeniul privat al Consiliului Local in vederea casarii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iasi, administrat de RATEC Iasi, in domeniul privat al Consiliului Local, in vederea casarii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            In conformitate cu Legea nr.15/1994 cu privire la capitalul imobilizat in active corporale si necorporale si a H.G.964/1998 cu privire la clasificarea si durata normala d efunctionare a mijloacelor fixe;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietate apublica si regimul juridic al acesteia;

            Avand in vedere OG nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si unitatilor administrative – teritoriale;

            Avand in vedere lista obiectivelor de investitii din domeniul public al municipiului Iasi si administrate de RATEC Iasi pentru anul 2003 nr.730/20.01.2003 aprobat de Consiliul Local Municipal Iasi;

            Avand in vedere lista anexa privind propunerile de casare si dezafectare inaintate de RATEC Iasi;

            Avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea casarii si dezafectarii unor mijloace fixe din domeniul public al municipiului Iasi, in vederea modernizarii si administrate de RATEC;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere Expunerea de motive privind aprobarea casarii si dezafectarii unor mijloace fixe din domeniul public al municipiului Iasi, in vederea modernizarii si administrate de RATEC;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se trec din domeniul public al municipiului Iasi in domeniul privat al Consiliului Local mijloacele fixe aflate in administarea RATEC, cuprinsa in lista anexa la prezenta hotarare.

            Art.2 Bunurile imobile care fac obiectul domeniului public al Municipiului Iasi cuprinsa in lista anexa vor fi casate, iar sumele rezultate din valorificarea lor, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local.

            Art.3 Se aproba dezafectarea liniilor de tramvai tronsoanele Gara - Arcu – Billa – silvestru – Gara din pozitia "Linie tramvai Arcu – Autogara - Silvestru" cu nr.inventar 2471 si pozitia "linie tramvai Gara - Arcu" cu numar inventar 2016 si tronson Continental – Filarmonica din pozitia "linie tramvai Gara - Centru – P.ros" cu nr.inventar 1550, care a fost modernizata pe portiuni.

            Art.4 Se aproba dezafectarea liniei de contact tramvai de pe tronson P.Ros - CUG II – CUG IV.

            Art.5 Valoarea caii de rulare de pe tronson P.Ros - CUG II – CUG IV va fi scoasa din domeniul public, administrat de RATEC Iasi si va fi adaugata la valoarea si in patrimoniul strazii.

            Art.6 Materialele rezultate din casari vor fi evaluate, acestea urmand a fi valorificate in functie de cerinte.cheltuielile efectuate4 pentru lucrarile de dezafectare si casare a mijloacelor fixe din domeniul public se vor suporta din valoarea materialelor recuperate.

            Art.7 Directia Economica, Directia Tehnica, Directia Patrimoniul si Regia Autonoma de Transport Electric in Comun Iasi, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.157

din 31 martie 2003