Hotărârea nr. 155/2003

HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 7.200.000 mii lei din fondul de rezerva pentru Seminarul Teologic

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea alocarii sumei

de 7.200.000 mii lei din fondul de rezerva

pentru Seminarul Teologic

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

Avind in vedere Referatul de specialitate intocmit de Serviciul Investitii din cadrul Primariei municipiului Iasi;

Avind in vedere prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice;

Avind in vedere principalele atributii ale Consiliului Local statutate prin dispozitiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

~n temeiul art.46 din Legea nr.215/1991 a administratiei publice locale;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba alocarea din fondul de rezerva a sumei de 7.200.000.mii lei reprezentand echivalentul a 200.000 Euro (curs valutar martie 2003), pentru Seminarul Teologic „Sf. Vasile” ;

            Art.2- Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.155

din 31 martie 2003