Hotărârea nr. 150/2003

HOTARARE privind aprobarea studiului de prefezabilitate Amenajare Splai Bahlui-mal Drept (intre Podul de Piatra si Podul Ros) si scoaterea la licitatie a proiectarii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate Amenajare Splai Bahlui-mal Drept 

(intre Podul de Piatra si Podul Ros) si scoaterea la licitatie a proiectarii

 

            Consiliul Local al municipiului Iasi 

            Avand in vedere Referatul de specialitate al Directiei Tehnice – Biroul strazi

            Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amanejarea teritoriului si urbanism;

            ~n temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE

 

            Art.1  Se aproba studiul de prefezabilitate la Amenajare Splai Bahlui-mal Drept   (intre Podul de Piatra si Podul Ros) si scoaterea la licitatie a proiectarii. In tema de proiectare va fi prevazuta si rezolvarea intersectiei prin fluidizarea circulatiei in zona Pd.Ros.

            Art.2  Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din Bugetul Local.

            Art.3  Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.150

din 31 martie 2003