Hotărârea nr. 149/2003

HOTARARE privind aprobarea studiului de prefezabilitate la obiectivul Amenajare parcare strada A.Panu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate la obiectivul

Amenajare parcare strada A.Panu

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi 

            Avand in vedere Referatul de specialitate al Directiei Tehnice – Biroul strazi;

            Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            ~n temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE

 

            Art.1 Se aproba studiul de prefezabilitate la obiectivul Amenajare parcare strada A.Panu.

            Art.2  Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din Bugetul Local.

            Art.3  Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.149

din 31 martie 2003