Hotărârea nr. 143/2003

HOTARARE privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi str.Prof.Paul nr.17

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi,

str.Prof.Paul nr.17

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Gestionare Fond Imobiliar si inregistrat cu nr.5981 din 17.03.2003;

            Avand in vedere expertiza tehnica intocmita de expert tehnic ing.Iosif Cichi,  in baza scrisorii de acceptare a ofertei nr.77888 din 29.09.1997, care are ca obiect imobilul din Iasi, str.Prof.Paul nr.17;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare;

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se insuseste propunerea de executare a demolarii imobilului din Iasi, str.Prof.Paul nr.17, care in conformitate cu expertiza tehnica efectuata, prezinta pericol public de autodemolare.

            Demolarea se va efectua pe baza de autorizatie de demolare eliberata de Primarul Municipiului Iasi.

            Art.2 Incepand cu data prezentei se dispune eliberarea imobilului in vederea lucrarilor de demolare, prin recazarea locatarilor actuali (chiriasi ai spatiilor cu destinatia de locuinta si spatii cu alta destinatie decat locuinta).

            Art.3 Se imputerniceste D.A.P.P.P. pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta tuturor celor interesati.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.143

din 31 martie 2003